در حال بارگذاری ...

«حق و حقوق در فقه»

درس گفتاری در «حقوق شهروندی؛ جستاری در طریق پرچالش علوم انسانی» - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 26 تیرماه 1395

 

حق و حقوق در فقه

 

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی : طی روزهای اخیر، درس گفتارهایی با عنوان «حقوق شهروندی؛ جستاری در طریق پرچالش علوم انسانی» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این جلسات، مباحثی چون فقه سیاسی شیعه و حقوق شهروندی، چالش های شکل گیری حقوق شهروندی در دیدگاه فلاسفه، بیگانگی ایرانیان با حقوق شهروندی و امکان اخلاقی حقوق شهروندی در جامعه دینی مطرح شد.

در نخستین جلسه از این سلسله درس گفتارها، محمد سروش محلاتی، مدرس حوزه علمیه قم، ضمن تعقل و تامل بر مبانی حقوق شهروندی، به بررسی دو نظریه موجود در این باب و نظریه پردازان شاخص آنها پرداخت. وی نظریه اول را نگاهی می داند که مبنا را در حقوق شهروندی، ایمان قرار می دهد و می توان از آن به نظریه ایمان محور تعبیر کرد. نقطه مقابل آن، نظریه ای است که می توان آن را انسانمحور تلقی کرد و در آن، با یک انسان طبیعی رو به رو هستیم که شناخت حقوق او در گرو شناخت طبیعت اوست. چکیده ای از سخنان سروش محلاتی را در ادامهمی خوانید.

 

 نظریات متفکران اسلامی در باب حقوق شهروندی

موضوع حقوق شهروندی یک موضوع بسیار گسترده است. در میان متفکران اسلامی درباره مبنای حقوق شهروندی دو نظریه وجود دارد و خوشبختانه هر دو نظریه نیزطرفداران جدی در میان اندیشمندان ما دارند. نظریه اول، نظریه ای است که مبنا را در حقوق شهروندی ایمان قرار می دهد و می توان از آن به نظریه ایمان محور تعبیر کرد. به جای اینکه بگوییم شهروند دارای چه حقوقی است باید تعبیر کنیم که انسان با ایمان دارای چه حقوقی است زیرا این حقوق برخاسته از ایمان شهروندان است نه برخاسته از شهروند بودن یا انسان بودن آنان.

نقطه مقابل این نظریه، نظریه دومی است که می توان آن را انسان محور تلقی کرد. در نظام اجتماعی، شهروندان دارای حقوقی هستند و آنچه در تبیین این حقوق تعیین کننده است همان شهروند بودن است اعم از اینکه شهروند، مومن باشد یا نباشد.

من برای فهم بیشتر مطلب و امکان مراجعه و مطالعه بیشتر، از میان طرفداران نظریه اول، یکی از برجسته ترین متفکران دوران معاصر آیت الله جوادی آملی را انتخاب کرده ام که در شرایط کنونی یکی از بهترین کسانی است که می تواند این نظریه را تقریر کرده و از آن دفاع کند. کتابی که از آیت الله آملی جوادی انتخاب کرده ام و بر اساس آن بحث را بررسی می کنم کتابی است به نام «فلسفه حقوق بشر» که در حال حاضر در بازار موجود است.

 

انواع مختلف انسان در حکمت متعالیه

این نظریه در مباحث خود از دو روش استفاده می کند؛ یکی، شیوه بحث عقلی و دیگری شیوه بحث نقلی است. مقصودم از روش نقلی استناد به آیات و روایات است و در هر دو قسمت به این نتیجه می خواهند برسند که آنچه مبنای حقوق شهروندان است، ایمان آنها است و شخص به واسطه میزان مومن بودن خود از حقوق برخوردارمی شود و هر مقدار از ایمان فاصله بگیرد همین فاصله می تواند حقوق او را دستخوش تغییر کند. اما بحث عقلی که در این زمینه مطرح می شود این است که اگر ما می گوییم انسان دارای حقوق است باید اثبات کنیم که همه انسان ها از یک جوهره و یک حقیقت برخوردار هستند درحالی که چنین چیزی قابل اثبات نیست

نگاهی که این گروه از حکیمان و فیلسوفان دارند بر این اساس است که حکمت صدرایی، انسان را یک نوع نمی داند تا بگوییم همه انسان ها دارای یک حقیقت نوعیه هستند و افراد یک نوع هستند و در آن حقیقت که جنس و فصل باشد باهم مشترک هستند. خیر، انسان دارای انواع مختلفی است برخی از آنها هستند که حقیقت انسانیت و گوهره انسانی در آنها تحقق پیدا می کند. همانطور که حیوان دارای انواع مختلفی است انسان نیز دارای انواع مختلفی است.

این بحث را در بین متفکران اسلامی، صدرالمتالهین مطرح کرده که انسان نوع واحد نیست و در این بحث استناد کرده به اینکه چگونه حقیقت انسان ها شکل می گیرد. در این کتاب این بحث از صفحه ٣١ آغاز می شود با این تعبیر: «وقتی می توان برای تمام بشر حقوق مشترک قایل شد که جنبه وحدت حقیقی آنان تثبیت شده باشد زیرا حقوق متساوی بر اساس استحقاق مستحقان متساوی است. حقوق متفاوت بر پایه تفاوت استحقاق مستحقان متفاوت است. پس قبل از تدوین حقوق متساوی برای تمام بشرلازم است تساوی آنها ثابت شده باشد».

اما چگونه می توان تساوی بودن انسان ها را در حقیقت اثبات کرد. همان طور که قبلا بیان شد وحدت انسان ها نه بدیهی است و نه محسوس ابتدایی. بعد پیش می روند و نظریه ابن سینا را مطرح می کنند که او انسان را دارای یک حقیقت می داند اما حکیمان مسلمان امروزی از آن نظر عبور کرده اند و به دیدگاهی که در حکمت متعالیه مطرح است رسیده اند. انسان در حرکت جوهری خود می تواند انواع مختلفی داشته باشد و برای آن چهار نوع مختلف را در نظر گرفته اند؛

نوع اول، انسان متحول با تحول جوهری، یا در تذهیب روح و تزکیه نفس سیر ذاتی می کند که در این حال از قلمرو انسان عادی فراتر خواهد بود و در محدوده فرشته های واقعی قرار می گیرد. یا در نوع دوم، احتیال و مکر و نیرنگ برای او تحقق پیدا می کند که از لحاظ سیرت، شیطان واقعی خواهد شد یا در نوع سوم، دراعمال غریزه شهوت تحول جوهری می یابد که در این حال بهیمه می شود. گروه چهارم، در خوی درندگی یا در اعمال خوی غضب متحول می شوند که در این صورت سبوع حقیقی خواهند شد.

 

حقوق شهروندی برای انواع انسان

در تمام صورت های چهارگانه، انسان نوع متوسط است و با حفظ انسانیت لابشرط، نوع دیگری در طولِ آن پدید می آید. پس انسانیت یک گوهر حقیقی واحد در میان همه آنها نیست. دارای یک ابهام است که از آن به لابشرط بودن تعبیر می شودبا آن فصل اخیر حقیقت انسان مشخص می شود و در یکی از این چهار گروه قرار می گیرد و به این دلیل است که انسان دارای انواع مختلفی است. بر این اساس چگونه می توان ادعا کرد همه انسان ها مساوی هستند یا همه شهروندان از حقوق یکسان برخوردارند.

در نتیجه این بحث فلسفی، این سوال پیش می آید که آیا غیر از آن انسان هایی که فرشته خو هستند سایرین هیچ حقی ندارند؟ پاسخ این است که هم آری و هم نه. بالاصاله حق انسانی بر آنها نیست اما به لحاظ رعایت مصالح جامعه ممکن است در حق آنها نیز ارفاقی صورت گیرد و حقی برای شان قرار داده شود. اما در جامعه انسانی این چهار گروه با یکدیگر زندگی می کنند و ما ناچار هستیم برای آن سه گروه دیگر نیز که حقیقتا انسان نیستند ارفاقا حقوقی را در نظر بگیریم. در واقع برای آنها حقوقی در نظر می گیریم تا به این وسیله حقوق مومنان تامین شود. پس نتیجه می شود که مبنای فلسفی، ما را به یک حق مشترک در زندگی نمی رساند و فاصله ای بین این مبنا با حقوق شهروندی به وجود می آید. ما برای داشتن حقوق شهروندی، یک چیز دیگری را باید به آن مبنا اضافه کنیم زیرا حقوق مشترک را تحمل نکرده و نمی پذیرفت.

 آیت الله جوادی آملی دقیقا به اینجا که می رسند می فرمایند و البته این استنتاج نهایی ایشان در این قسمت است: «لازم است توجه شود که در تبیینفلسفه حقوق بشر اینگونه از دقت های نهایی معتبر نیست». یعنی دقت هایی که در حکمت متعالیه برای تفاوت انسان ها مطرح شده است. «گرچه آنکه به صورت انسان و به سیرت، اهریمن یا درنده است مهم ترین مانع تدوین یا اجرای قانون حقوق بشر است اما مادامی که ملحدان درصدد ایذای موحدان نباشند رعایت قسط و عدل نسبت به آنها لازم است

 

مراعات دادگری نسبت به هر انسان

در اینجا هیچ استدلالی برای اینکه چرا ملحدان نیز باید از حقوقی برخوردار باشند وجود ندارد زیرا آن مبنای فلسفی فقط حقوق را برای موحدان اثبات می کرد اما یکباره ملحدان نیز به موحدان ملحق می شوند بدون اینکه یک استدلال عقلی و فلسفی در اینجا وجود داشته باشد.

چه اینکه از عهدنامه حضرت علی (ع) برای مالک اشتر چنین برمی آید که مراعات دادگری نسبت به هر انسانی لازم است خواه آن شخص مسلمان باشد خواه نباشد. پس امیرالمومنین (عمی فرمایند همه انسان ها یا برادر دینی تو هستند یا مانند تو انسان هستندپس ما حقوقی برای آنها می پذیریم اما حقوقی که مبنایی برای آن نمی توانیم نشان دهیم زیرا «نظیر لک فی الخلق» که حضرت امیر می فرمایند از نظر این نظریه پردازان مبنای حق نیست و از آنجا که این حق مبنای عقلی ندارد می توان به هر شکلی آن ر ا محدود کرد.

به هر صورت، این نظریه به لحاظ عقلی، مبنا و بنا و یک ناسازگاری در درون خود دارد زیرا آن مبنا به یک نتایجی می رسد که مجبور هستند از آن به نتایج دیگری که از کتاب و سنت استفاده می کند عدولکنند و همین است که یک ناسازگاری در اینجا ایجاد می شود. یکی دیگر از نتایج نیز این است که می گویند ما می پذیریم که شهروندان غیرمسلمان نیز دارای حقوقی باشند اما این تساوی مشروط به این است که شرع، تفاوتی بین حقوق مسلمان و غیرمسلمان قرار نداده باشد. این بحثی است که آیت الله جوادی آملی بر مبنای حکمت صدرایی مطرح کرده اند و آن مبنا ایشان را به نتیجه خاصی در این زمینه نمی رساند.

 

«کرامت انسان» در نگاه قرآن

اما راه دیگری نیز برای این مساله وجود دارد که صرف نظر از اینکه به لحاظ نگاه فلسفی، همه انسان ها حقیقتا باهم مساوی هستند یا خیر، قرآن به ویژه، همه انسان ها را دارای یک امتیاز می بیند که همان می تواند منشا حقوق مشترک باشد و آن امتیاز «کرامت انسان» است.

یا به تعبیر دیگری که در برخی منابع ذکر می شود انسان دارای حیثیت ذاتی است که می تواند مبنای حقوق مشترک قرار بگیرد. در این کتاب ایشان نیز در ابتدا این موضوع را تحت عنوان «منابع حقوق بشر در اسلام» پذیرفته اند و عنوان اول آن می گوید «انسان گوهری کریم و ارزنده دارد». این راه خوبی است اما یک مشکل از نظر این متفکرین وجود دارد؛ اینکه آیا انسان هایی که کفر می ورزند و ملحد هستند نیز از کرامت برخوردار هستند تا دارای حقوقی باشند. به تعبیر دیگر همه انسان ها بالسویه از استعداد و کرامت ذاتی برخوردار هستند یا اینکه خداوند بالقوه کرامت را در انسان قرار داده است. برخی انسان ها این کرامت و استعداد را با ایمان خود به فعلیت می رسانند و برخی دیگر جلوی فعلیت این قوه و استعداد را می گیرنداگر کرامت به فعلیت برسد حقوق انسان نیز به فعلیت می رسد و اگر کرامت بالقوه باقی بماند حقوق نیز بالقوه باقی می ماند و قهرا تفاوتی بین حقوق پیدا می شود.

این افراد در نزد خداوند انسان های دارای کرامتی نیستند، «إِن أکرمکُم عِند الله أتقاکُم»، کسانی در نزد خداوند از کرامت بیشتری برخوردار هستند که تقوای بیشتری دارند و کسانی که هیچ تقوایی نداشته باشند قهرا زمینه ای نیز برای هیچ کرامتی نخواهند داشت. در اینجا من به شما را به اثر دیگری از آیت الله جوادی آملی ارجاع می دهم به نام «کرامت در قرآن» که در آن به تفصیل موضوع کرامت انسان را مورد بحث قرار داده اند.

 

ویژگی های «فطرت انسانی»

اما راه سومی که وجود دارد مساله فطرت انسانی است که فصل مشترک بین همه انسان ها است، آیا می توان از این فصل مشترک استفاده کرد و به حقوق مشترکیبین همه انسان ها رسید؟ این مبنا نیز در کتاب «فلسفه حقوق بشر» مطرح شده است و توضیح می دهد که عرف، عادت و فرهنگ ها بین جوامع بشری متفاوت است امادر عین حال فطرت در همه انسان ها وجود دارد و از دیدگاه قرآن دارای سه ویژگی است؛ نخست اینکه خدا را می خواهد و بس، دوم اینکه در همه آدمیان به ودیعت نهاده شده و سوم آنکه از گزند هرگونه تغییر و تبدیل در امان است

فطرت انسان را به سمت خداوند سوق می دهد و این نشان می دهد که فطرت یک استعداد است اما می بینیم که در برخی انسان ها فطرت به فعلیت نمی رسد. پس یک عنصر مشترک بالفعل که بتواند منشا حقوق باشد در اینجا قابل اثبات نیست و باز مشکل همچنان به قوت خود باقی است.

مشکل دوم این است که ما بالاتر از فطرت را نیز وجود داریم که می تواند حقوق انسان ها را مشخص کند و آن وحی است. ایشان در کتاب این را مشخص کرده و نوشته اند که «ارزشمندتر از فطرت وحی است» لذا نمی توان تقابل بین فطرت و وحی برقرار کرد. اگر فطرت مشترک است و می تواند بالقوه ما را به حقوق یکسانی برای همه انسان ها برساند اما وحی وقتی به صراحت حقوق را از یک سری از انسان ها که دارای تقوا نیستند نفی می کند ما باید تابع وحی باشیم نه تابع فطرت زیرا چیزی جز استعداد نیستبه همین دلیل قرآن کریم به همه پیامبران حکم می کند که از سوی خود قانونی وضع نکنند و گوش به منبع وحی بسپارند.

راه دیگر برای رسیدن به حقوق مشترک بین همه شهروندان، استفاده کردن از عقل است. با استدلال عقلی بگوییم که همه انسان ها دارای حقوق مشترکی هستند و عدالت برای همه آنها دارای تعریف مشترکی است. اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که منبعی می تواند حقوق انسان ها را مشخص کند که حقیقت انسان را بشناسد، جایگاه انسان را در نظام هستی بفهمد و سیر تکوین و غایت این نظام را تشخیص دهد. عقلی که قادر به تشخیص این امور نباشد چگونه می تواند حقوق انسان ها را درک کند. پس اعتمادی به عقل در تدوین حقوق انسان ها و شهروندان وجود ندارد. این بحث نیز در کتاب «فلسفه حقوق بشر» مطرح شده است و مشکلات آن را برشمرده اند. از نظر ایشان این راه مسدود است و اگر کسی بخواهد استدلال عقلی کند که همه شهروندان دارای حقوق مساوی هستند استدلال او باطل است.

 

قول احسن و آزادی انتخاب در قرآن

وقتی این راه ها مسدود شد، وقتی نه حقیقت مشترکی بین انسان ها بود که بتواند ما را به حقوق مشترکی برساند و نه توانایی عقلی، نه فطرت و نه کرامت مورد قبول قرار گرفت، نسبت به شهروندان غیر مسلمان چه باید کرد زیرا مسلمانان که به حقوق خود واقف هستند.

از مباحثی که در این کتاب وجود دارد نتیجه به تدریج مشخص می شود. یک بحث درباره حق حیات وجود دارد که آن را حق و وظیفه ای برای همگان می داند اما وقتی وارد فصل می شوید می بینید که باز این حق، قیدهایی می خورد. ممکن است شما اینجا با آیت الله جوادی آملی وارد بحث شوید که به لحاظ مبنایی ما نمی توانیم مبنایی را برای حقوق مشترک شهروندان تثبیت کنیم زیرا شما کرامت، فطرت و عقل را نپذیرفتید، پس راه دیگری وجود دارد که از آن استفاده و به شکل موردی برخی حقوق را اثبات می کنیم.

به طور مثال به قرآن مراجعه می کنیم و می بینیم که انسان ها از آزادی فکر و اندیشه برخوردار هستند زیرا خداوند در قرآن فرموده «ای پیامبربشارت بده به بندگانی که سخنان را می شنوند و بهترین آن را انتخابمی کنند». پس به شکل موردی برخی حقوق را اثبات می کنیم هرچند به شکل مبنایی نتوانستیم مبنای مشترکی را پیدا کنیم. ایشان این راه را نیز مسدود می داند به این دلیل که خداوند فقط به ما نگفته است که بهترین را انتخاب کنید بلکه خود خداوند برای ما مشخص کرده که قول احسن چیست، لذا ما برای تشخیص و انتخاب آزاد نیستیم زیرا خداوند خوب ترها را می شناسد و آنها را به ما معرفی کرده است و ما وظیفه داریم آنچه را خداوند مقرر کرده بپذیریم. اما با کسانی که در راه الحاد و کفر قرار می گیرند چه باید کرد؟ آیا این آزادی برای آنها نیز به عنوان یک شهروند وجود دارد؟

ایشان پاسخ می دهند «در انتخاب حق و باطل، انسان نه تنها باید حق را بپذیرد بلکه باید با انگیزه ای برتر و نیرویی مثال زدنی آن را پاسداری کند» حال اگر کسی به این وظیفه عمل نکرد و پس از جست وجوی کامل و با میل و اختیار، باطل را برگزید در ردیفکسانی است که پیغمبر گرامی و امامان معصوم فرمان جهاد ابتدایی با او را صادر می کنند و در اینجا خود به خود حتی آن شرط ایذا ملحدان خود به خود لغو می شود. اما اینکه چرا امروز در کشور با مسال های نظری و علمی به نام حقوق شهروندی مواجه هستیم و اینکه از لحاظ عملی مشکلی در جامعه ما وجود دارد یا خیر، مربوط به بحث ما نیست. بحث ما این است که مبانی نظری و دینی حقوق شهروندی چیست؟ آیا در این زمینه در جمهوری اسلامی وضع روشنی وجود دارد؟ بله، در دولت یازدهم، در ابتدا متنی تحقیقی و عالمانه به عنوان حقوق شهروندی تدوین شد که البته هنوز سرانجامی پیدا نکرده و به اعتقاد من سرانجامی نیز پیدا نخواهد کرد. زیرا بر مساله حقوق شهروندی به لحاظ نظری در جامعه ما قفلی خورده است که در شرایط کنونی باز شدنی نیست.
 

شناخت حقوق انسان در گرو شناخت طبیعت او

اما یک جریان فکری دیگر نیز وجود دارد که در آن، برخلاف نظر اول که بر فطرت تاکید می کرد، با یک انسان طبیعی رو به رو هستیم. شهید مطهری مثالی در این زمینه دارند و می گویند که طفلی که به دنیا می آید نسبت به شیر مادر حقی دارد زیرا قبل از اینکه مادر این طفل را داشته باشد این شیر در سینه مادر نبود. دستگاه خلقت همان طور که او را در رحم مادر پرورش داده این شیر را برای او قرار داده، یعنی منهای طفل این شیر نیز وجود نداشت و چون برای او خلق شده دارای حقی نسبت به آن است. بنابراین باید از آن بهره مند شود و اگر طفلی از شیر مادر –به غیر از شرایط خاص- محروم شد نسبت به او ظلم صورت گرفته است.

به تعبیر ایشان اگر طبیعت انسان شناخته شود حقوق نیز شناخته می شود و تعبیر جالبی نیز دارند؛ اینکه مسائل و حقوق را باید از آیت الله ها پرسید اما اینجا آیت الله طبیعت است و می تواند به شما پاسخبدهد. در اینجا برخی از تعبیرات استاد مطهری در مجموعه یادداشت های ایشان را به عینه ذکر می کنم تا این نظریه بیشتر برای شما روشن شود. درباره اینکه آیا آزادی را می توان یکی از حقوق انسان به شمار آورد و به چه دلیل؟ ایشان می گویند «ریشه آزادی، حقوق طبیعی است و ریشه حقوق طبیعی، استعداد طبیعی است. ایجاد مانع برای رشد طبیعی یک گیاه، به طور مثال قرار دادن آن در جای تاریک، کاری ناپسند و تجاوز به حق است اما چون مقرون به شعور از طرف گل نیست ظلم نیست»

البته می دانید که این مساله نیز محل بحث است و  به طور مثال مرحوم علامه طباطبایی از کسانی است که معتقد است گیاهان شعور دارند. استاد مطهری ادامه می دهد « و در حیوان - ایجاد مانع- اگر مستلزم ایذا باشد ظلم است. انسان نیز دارای استعداد است و این استعدادها در یک فضای آزاد رشد پیدا می کند و شکوفا می شود، هرچه محدودیت بیشتر باشد امکان رشد برای او کمتر می شود و به این دلیل، ظلم در حق انسان محسوب می شود» یا درمورد دیگری می گویند «اگر از ما بپرسند آیا به حقوق طبیعی و فطری انسان که ضمنا حقوق عقلی هستند اعتراف دارید یا خیر، می گوییم بلی»

سوال دوم این است که «اگر از این طریق، عقل حق را تشخیص داد می پذیرید که پس شرع نیز این حق را قبول دارد؟» اینجا نیز ایشان می فرمایند مانعی ندارد زیرا قبول داریم که هرچه را که عقل بفهمد شرع نیز آن را تایید می کند. اینجا استادمطهری برای اینکه یک حق طبیعی استناد به خدا پیدا کند، منتظر آیه، روایت و وحی نمی ماند.

 

حقوق طبیعی به مثابه حقوق الهی

از نظر ایشان حق طبیعی همان حق الهی است و این تفکیکی که در نظرات غربی ها وجود دارد که نظریات حقوق طبیعی را در برابر حقوق الهی قرار می دهند، از نظر این دسته از متفکرین غیر قابل قبول است. لذا سوال دیگری که مطرح می کنند این است که «آیا اگر حقوق عقلی ثابت شود به حکم تطابق شرع و عقل، مورد تایید شرع نیز هست؟»

ایشان پاسخ می دهند بله می پذیریم و بعد مساله تشابه و تساوی حقوق زن و مرد را مطرح می کنند که استاد مطهری می فرماید «طبیعت تفاوت هایی را بین زن و مرد قرار داده است». در واقع ایشان می خواهند اینگونه استدلال کنند که یک بخشی از حقوق، به جان و روح انسان مربوط می شود که در آنجا، مذکر بودن و مونث بودن وجود ندارد و حقوق عام همه انسان ها است و جنسیت بردار نیست اما خود جنسیت نیز می تواند علاوه بر آن حقوق مشترک، منبع حقوق خاص دیگری باشد.

به تعبیر ایشان اینجا آیت الله، طبیعت است و بعد به این مطلب تصریح می کنند که «حق از آنجا پیدا می شود که طبیعت برای هر مخلوقی در مسیر تکاملی خود، مسیر و مداری را مشخص کرده است». قهرا می بینید که در این حقوق همان طور که در سطح اول، جنسیت و ملیت مطرح نیست، دین نیز نقشی تعیین کننده ندارد و همه می توانند به طور برابر از این حقوق برخوردار باشند.

همین قاعده را استاد مطهری در برخورداری از طبیعت توسعه می دهد. آیا ما حقی در طبیعت داریم یا خیر؟ به چه دلیل؟ به تعبیر ایشان «عدالت، برخورداری انسان ها از حقوق آنها است» اما چون این طبیعت یعنی محیط زیست و محل زندگی انسان و منابع موجود، برای انسان خلق شده ما در استفاده از آنها حقی داریم و چون خداوند برای افراد خاصی نیافریده پس همه دارای حق هستند و اینگونه نیست که خداوند جهان را برای انسان های مومن آفریده باشد.

شهید مطهری می گویند «عدالت یعنی بهره و سهمی که همه مردم بالقوه در زمین یا اجتماع دارند به فعلیت برسد» زمین به معنای خاص و عام آن، یعنی همه مردم از هوا، آب و به طور کلی زمین حقی دارند و به همین صورت در اجتماع نیز دارای حق هستند. «حق بالقوه در زمین، مثل حق بالفعل است که در هوا، نور و باران همه افراد دارند».

در هر دو نظریه، انتساب به خدا وجود دارد، با این تفاوت که در نظریه اول با انتساب به خدا به دنبال سند و مدرک شرعی هستند که با آن بتوانند برای حق، صبغه شرعی پیدا کنند اما در نظریه دوم، این حق انتساب به خدا پیدا می کند بدون اینکه سندی دینی برای آن وجود داشته باشد، زیرا خداوند این حق را تکوینا قرار داده و نیازی به قرار دادن به معنای تشریع نیست. لذا اینجا تعبیری که شهید مطهری به کار می برند این است که اسلام در اینجا حقی قرار نداده است بلکه همان حقی را که در طبیعت وجود دارد به وسیله قانون تثبیت و حفظ کرده است.

 

استعداد طبیعی مبنای حق طبیعی

طرفداران نظریه دوم را نباید رمی به الحاد کرد با این استدلال که اینها حقوق الهی را قبول ندارند، آنها نیز حقوق را با تفسیری که ارایه می کنند حقوق الهی می دانند. عمده تمرکز نظریه اول، به عنوان اصل و مبنا بر حقوق نقلی است اما در نظریه دوم بر حقوق عقلی است.

شهید مطهری استعداد طبیعی را مبنای حق طبیعی می داند اما وقتی وارد متن احکام می شوند و تفاوت هایی را می بینند یا باید آنها را توضیح دهند که با حقوق فطری کاملا هماهنگ و سازگار باشد یا باید به نحوی آنها را توجیه کنند تا از ناهمگونی ها جلوگیری شود. در واقع، اصل مساله به این صورت است که ما از یک سو، با یک مبنای عقلی مواجه هستیم که اسلام آن را پذیرفته و معتبر دانسته و این درک عقلی حاکم می شود بر دلیلی که در سنت آمده است. اما اگر درک عقل قطعی باشد دیگر غیرقابل توجیه است و شهید مطهری این موضوع را می پذیرد.

یکی از نقاط افتراق این دو نظریه این است که در نظریه اول انسان قدرت تشخیص عدل را ندارد و حداقل می تواند تشخیص دهد که عدل خوب است اما در نظریه دوم، می پذیریم که ما قادر به تشخیص بسیاری از مصادیق عقل هستیم. البته ادعای گزافه نمی کنیم که همیشه و همه جا درست می فهمیم اما همان طور که عقل نظری در درک واقعیت ها دارای کارکرد و قابل اعتماد است و اسلام نیز آن را پذیرفته و به آن اعتماد کرده است، عقل عملی نیز به همین صورت است.

شهید مطهری در «نظام حقوق زن» می فرمایند «علمای اسلام با تبیین اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند». در اینجا تفاوت این دو نگاه کاملا آشکار می شود زیرا نگاه اول انسان را از درک حقیقت عاجز می داند اما در نگاه دوم، شهید مطهری می فرمایند علمای ما اینگونه عمل نمی کرده اند و استناد ایشان این است که ما جزو عدلیه بوده و هستیم که پایه و اساس احکام را بر عدالت قرار می دهندایشان معتقد هستند ما این مبنا را درست کرده بودیم اما آن را ادامه ندادیم و مقدر چنان بود که بعد از هشت قرن، فیلسوفان اروپایی آن را دنبال کنند و این افتخار را به خود اختصاص دهند.

در نگاه استاد مطهری، یکی از تفاوت هایی که بین ما و آنها وجود دارد یکی این است که شرق، تمایل به اخلاق دارد وغرب، تمایل به حقوق. شرقی، انسانیت را در این می بیند که عاطفه بورزد و گذشت کند اما غربی، انسانیت را در این می بیند که حقوق خود را بشناسد و از آن دفاع کند و نگذارد دیگری به حریم او پا بگذارد. ایشان این موضوع را نادرست ندانسته و ادامه می دهد اسلام این امتیاز را دارد که اخلاق و حقوق را توأمان مورد عنایت قرار داده است. من برای نظریه دوم، شهید مطهری را به عنوان نمونه عرض کردم اما همین مباحث را در شهید بهشتی نیز می توان دنبال کرد. در حال حاضر این جهت گیری ها تا حدودی متوقف شده و از علمای تاثیرگذار حوزه البته در بین علمای هم طراز با آنها کسی را نمی بینیم که این مباحث را دنبال کند.

 

حقوق بشر از دیدگاه استاد مطهری

از نظر شهید مطهری حق طبیعی همان حق الهی است و این تفکیکی که در نظرات غربی ها وجود دارد که نظریات حقوق طبیعی را در برابر حقوق الهی قرار می دهند، از نظر این دسته از متفکرین غیر قابل قبول است. لذا سوال دیگری که مطرح می کنند این است که «آیا اگر حقوق عقلی ثابت شود به حکم تطابق شرع و عقل، مورد تایید شرع نیز هست؟»

ایشان پاسخ می دهند بله می پذیریم و بعد مساله تشابه و تساوی حقوق زن و مرد را مطرح می کنند که استاد مطهری می فرماید «طبیعت تفاوت هایی را بین زن و مرد قرار داده است». در واقع ایشان می خواهند اینگونه استدلال کنند که یک بخشی از حقوق، به جان و روح انسان مربوط می شود که در آنجا، مذکر بودن و مونث بودن وجود ندارد و حقوق عام همه انسان ها است و جنسیت بردار نیست اما خود جنسیت نیز می تواند علاوه بر آن حقوق مشترک، منبع حقوق خاص دیگری باشد.

 

حقوق بشر از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

آیت الله جوادی آملی کتاب خود با عنوان « فلسفه حقوق بشر» را اینگونه آغاز می کند: «وقتی می توان برای تمام بشر حقوق مشترک قایل شد که جنبه وحدت حقیقی آنان تثبیت شده باشد زیرا حقوق متساوی بر اساس استحقاق مستحقان متساوی است. حقوق متفاوت بر پایه تفاوت استحقاق مستحقان متفاوت است. پس قبل از تدوین حقوق متساوی برای تمام بشرلازم است تساوی آنها ثابت شده باشد». 

اما چگونه می توان تساوی بودن انسان ها را در حقیقت اثبات کرد. همان طور که قبلا بیان شد وحدت انسان ها نه بدیهی است و نه محسوس ابتدایی. بعد پیش می روند و نظریه ابن سینا را مطرح می کنند که او انسان را دارای یک حقیقت می داند اما حکیمان مسلمان امروزی از آن نظر عبور کرده اند و به دیدگاهی که در حکمت متعالیه مطرح است رسیده اند.

 


نظرات کاربران