در حال بارگذاری ...

نظام دینی در مورد وقوع فساد در جامعه، در معرض اتهام است

مصاحبه با شفقنا - مرداد ۹۷

*در فقه اسلامی، تئوری یا نظریه ی خاصی درباره ی مبارزه با فساد وجود دارد؟

بنده به چنین نظریه ای نرسیده ام و تاکنون از کسی هم چنین مطلبی را ندیده و نشنیده ام، اما در اینجا چند نکته درباره ی دخالت فقه وجود دارد :

الف) در قبح فساد یا حرمت آن از ادّله ی دینی استفاده می شود.

ب)  فقه درباره ی برخی مصادیق فساد، نظر روشن دارد؛ برای مثال رشوه چه از نظر موضوع و چه از نظر حکم، مورد بحث فقهاست. البته فساد در سیستم اداری اختصاص به رشوه و عناوین خاص فقهی ندارد و چه بسا در مورد روابط دیگری هم که تحت این عنوان قرار نمی گیرد، فساد صدق کند .

ج) عنوان فقهی دیگری که عام تر است و در بحث فساد می تواند مورد استناد قرار گیرد، عنوان «اضرار به غیر» یا همان ضرر و زیان به دیگران است. معمولاً این عنوان هم بر فساد تطبیق می کند.

د) اما در عین حال تشخیص «اضرار» بخصوص در روابط پیچیده ی اقتصادی کاری تخصصی است و فقیه نمی تواند در تعیین آن دخالت کند. به طور مثال گاهی برای جلوگیری از اضرار به شهروندان، نرخ گذاری لازم است و گاه به عکس برای تأمین این هدف، دولت نباید در نرخ ها دخالت کند.پس تعیین آن که در چه شرایطی ضررو زیان اتفاق میافتد یا نه، بر عهده ی فقه و فقیه نیست .

هـ) به هرحال پس از وقوع فساد و تشخیص آن توسط کارشناسان نوبت به مجازات و کیفر افراد مفسد می رسد که فقها معمولاً مجازات حدّ را برای مفسدان نمی پذیرند چون افساد بدون محاربه را برای حدّ محارب کافی نمی دانند، اما مجازات تعزیری، به لحاظ مبانی فقهی مشکلی ندارد.

و) در عین حال باز هم تعیین نوع مجازات تعریری بازدارنده و موثر، نیازمند به تخصص های دیگر است و دانش فقه برای آن کافی نیست.

*پس به نظر شما موضوع فساد، بیشتر جنبه ی غیردینی و غیرفقهی دارد و پاسخ های آن را از علوم دیگر باید گرفت؟

همین طور است. اشاره کردم که فقه، حکم فساد را بیان می کند و آن را حرام اعلام می کند اما این کار کافی نیست. در واقع مسایل مربوط به این موضوع، سه نوع است:

الف) مسایلی که فقیه باید از منابع فقهی استنباط کند و جنبه ی فتوایی دارد مثل حرمت فساد.

ب) مسایلی که فقیه به عنوان حاکم درباره ی آن ها حکم می کند مثل مجازات فرد مفسد. در این جا فقیه، مستقل نیست و حتماً نیاز به علوم دیگر یا کارشناسان دیگر دارد.

ج) مسایلی که به طور کلی خارج از قلمرو مسوولیت فقیه است. به نظر بنده، مهم ترین بخش و جدی ترین مسایل در بخش سوم است. به طور مثال :

اینکه فساد چیست و به چه وصفی فساد گفته می شود؟ غیرفقهی است، شاخص های فساد در جامعه چیست؟ غیر فقهی است. چگونه می توان از فساد پیشگیری کرد؟ غیرفقهی است. روش های کارآمد و روش های ناکارآمد در مبارزه با فساد چیست؟ غیرفقهی است. علت وقوع  فساد در جامعه چیست؟ غیر فقهی است و …

ارجاع دادن این نوع سوالات به فقه و فربه کردن توقعاتی که از فقه وجود دارد، موجب آن می شود که اولاً؛ فقه ناکارآمد جلوه کند و ثانیاً؛ موجب آن می شود که برای حل مشکلات، کمتر از ظرفیت علوم و دانش های بشری مختلف استفاده شود که در این هر دو خسارت است.

*درست است که مسایل مورد اشاره ی شما فقهی و دینی نیستند، اما آیا رابطه ی معناداری بین نظام دینی و کاستن از فساد وجود ندارد؟ یعنی نمی توان گفت که در نظام دینی، از فساد کاسته می شود یا به عکس بر آن افزوده می شود؟

اگر منظورتان این است که دین یا نظام دینی، در این باره چه ادعایی دارد، البته پاسخ آن را از منابع دینی می توان یافت که با حضور دین، فساد تقلیل پیدا می کند اما این پاسخ نمی تواند وضعیت یک جامعه ی خاص را از نظر فساد مشخص کند و مثلاً پاسخ دهد که چون این حکومت، دینی است، پس حتماً و قطعاً میزان فساد در آن کمتر است. چرا که ممکن است آموزه های دینی در این جامعه، به درستی شناخته نشده باشد یا ممکن است حکومت در اجرای آن آموزه ها اهتمام کافی نداشته یا … به هر حال فساد در هر جامعه ای اعم از دینی یا غیردینی، به عنوان یک امر واقعی قابل تشخیص است. البته با بررسی و تحلیل می توان مشخص کرد که وقوع فساد در یک جامعه دارای چه عواملی است و مثلاً دینی بودن حکومت هم تأثیر معنی داری در آن دارد یا نه. بنده نمی دانم در این باره آیا تحقیقی صورت گرفته یا خیر؟

*نظر خود شما در این باره چیست؟ به عنوان کارشناس مسایل فقهی و با توجه به مشاهدات و مطالعاتتان   نوع دینداری در جامعه  بر پیشگیری یا به عکس وقوع مفاسد چه تاثیری دارد؟

تأثیر این موضوع را بر وقوع مفاسد از دو جهت می توان دید: یکی از جهت تأثیر آموزه های دینی و دیگری از جهت تأثیر نظام دینی (حکومت). از جهت اول، شبهه و ابهام کمتری وجود دارد یعنی آموزه ها مورد اتهام در وقوع فساد نیستند. به طور مثال از آموزه ی فقهی یا اخلاقی خاصی که موجب وقوع فساد در جامعه شود نام برده نمی شود، اما از جهت دوم، یک بحث کاملاً جدی است و نظام دینی در معرض اتهام است. پاسخ به اینگونه اتهامات در گروی مشخص شدن چند مبنا در حکومت دینی است:

اول قلمروی اختیارات حاکم دینی چقدر است؟ اگر بپذیرید که دست حاکم برای داشتن اموال بدون حساب و کتاب باز باشد و امکان شفافیت در امور او وجود نداشته باشد، قهراً امکان فساد قوت می یابد.

دوم آن که نهادهای حکومت چقدر قابل بازرسی و شفافیت هستند و آیا برخی از اآن ها از شمول آن استثنا شده اند؟

سوم آن که آیا همه ی نهادها می توانند مشمول یک نظم و قاعده بوده و از مدیریت یکپارچه برخوردار باشند یا نهادهای بیرون از ضابطه و خارج از قوانین هم می تواند وجود داشته باشد؟

چهارم آن که ورود اشخاص و نهادها به فعالیت های اقتصادی و سیاسی و به طور کلی حضور در قدرت، تعریف شده، قاعده مند و شفاف است یا به اتکای روابط  و بر اساس دستورهای محرمانه اتفاق می افتد؟

پنجم؛ آیا دستگاه قضا از قدرت کافی برای برخورد با فساد برخوردار بوده است یا از بیرون دستگاه قضا دستور می گیرند و براساس دستور آن ها، از تعقیب برخی اشخاص یا نهادها ممنوع می شوند؟ و …

*آیا حکومت دینی می تواند الگوی یک تجربه ی موفق تاریخی در مبارزه با فساد را ارائه کند؟

در صدر اسلام عموماً وضع قابل قبولی وجود داشته است اما به صورت خاص، دولت علوی یک نمونه و یک تجربه ی موفق است. البته دولت ها در گذشته بسیار بسیط و ساده بوده اند و چه بسا برخی از آن شیوه ها که در گذشته کارآمد بوده، امروز کارآمد نباشد. به طور مثال امیرالمومنین(ع) همه ی اختیارات حکومتی مصر –هم امور نظامی، هم امور قضایی و هم امور اجرایی- را یک جا به مالک واگذار کرد و آیا این یک شیوه ی دائمی است؟ به نظر برخی بزرگان این کار الزاماً به معنای یک شیوه و روش ثابت و دائمی در این باره نیست و ممکن است در عصر ما برای رسیدن به اهدافی که خود حضرت برای دولت مشخص کرده اند مثل سلامت نظام، شیوه های دیگری مورد نیاز باشد. به هر حال از سیره ی امیرالمومنین(ع) می توان الهام گرفت و به اصولی رسید. با این اصول، فساد تقلیل پیدا می کند: یکی آن که آن حضرت در گزینش کارگزاران بیش از تأکید بر تقید به ظواهر دینی، بر درستی و امانت داری اصرار داشتند؛ به ویژه می فرمودند که افراد طمع کار را نباید در پست حکومتی گمارد. در همان عهدنامه ی مالک در شرایط قاضی، اجتهاد، ذکورت و عدالت را نیاورده اند اما «ولا تشرف نفسه علی طمع» را ذکر کرده اند. در شرایط کارگزاران هم شرط «اقل فی المطامع» ذکر شده است.

دوم آن که حضرت به نظارت و بازرسی دقیق و گسترده و آن هم غیر علنی اعتقاد داشت؛ «تفقد اعمالهم».

سوم آن که حضرت برخورد با خیانت و نیز تخلف را لازم می دانست و علاوه بر مجازات، معرفی اهل فساد را لازم می دانست؛ «فان بسط یده الی خیانه خیانه فبسطت علیه العقوبه ثم نصبته بمقام المذله ».

چهارم آن که حضرت اجازه می داد عموم مردم، بدن هیچ گونه نگرانی و هراسی، مفاسد را بازگو کنند. اصلاً مبارزه با فساد در شرایط امنیتی امکان پذیر نیست. فضای امنیتی، فضای شیوع فساد است. حضرت به مالک فرمودند: پاسداران و محافظانت را کنار بگذار تا مردم بیایند و شکایات خود را بگویند: «و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فیه لله الذی خلقک و تقعد عنهم جندک».

پنجم آن که اطرافیان کارگزاران و حکمرانان باید از کلیه ی امتیازات محروم باشند و حتی فعالیت هایی که برای دیگران آزاد است، برای آن ها باید ممنوع شود. برای مثال حواشی حاکم نباید از مجوزهایی که برای صادرات یا واردات برای دیگران صادر می شود و کاملاً قانونی است، برخوردار شود؛ «و لا تقطعن لاحد من حاشیتک و حامتک قطیعه».

البته این اصول، هیچ کدام جنبه ی تعبدی ندارد اما باید دید که در یک دولت دینی، زمینه ی اجرای این اصول و تبدیل آن ها به قانون وجود دارد یا خیر؟ متأسفانه در فقه، این گونه مسایل دنبال نشده است و اصرار بر مطلقه بودن اختیارات، بدون تبیین و تثبیت یک چارچوب عقلانی و قانونی برای آن، میتواند زمینه مفاسد را فراهم کند .

لینک مصاحبه با شفقنا


نظرات کاربران