در حال بارگذاری ...

آیا اندیشه سیاسی آیت الله شاهرودی را باید در امتداد شهید صدر فهمید؟

مصاحبه با شرق، ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷

 

*با توجه به اینکه آیت الله هاشمی شاهرودی از شاگردان برجسته شهید سیدمحمدباقر صدر بودند، به نظر شما ایشان چقدر تحت تأثیر استاد حوزه بودند و آن مدرسه فکری را ادامه دادند؟

*آرا و نظریات علمی آیت الله هاشمی شاهرودی را در سه بخش می توان از هم تفکیک کرد؛ بخش اول مباحث اصول فقه است و بخش دوم مباحث فقهی و بخش سوم مباحث اندیشه سیاسی و به خصوص فقه سیاسی. به نظر بنده در بخش اول ایشان، کاملا تحت تأثیر استاد خویش است و دقیقا همان مدرسه فکری را دنبال کرده است. هرچند تقریر ایشان توأم با اجتهاد و تحقیق هم هست، ولی در این قسمت ایشان را باید از اتباع شهیدصدر دانست. ولی در بخش دوم این تأثیرپذیری کمتر می شود و ایشان فتاوای خودشان را در مباحث فقهی دارند هرچند در مواردی هم آرای استاد خود را تأیید می کنند. یکی از این موارد اختلاف مشرب فکری مربوط به خمس در قرآن است، یعنی آیه «و اعلموا أنّما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خُمسه» که شهیدصدر شمول این آیه را نسبت به غیر از غنائم جنگی قبول نداشته و دراین باره استدلال خاصی هم داشته ولی آقای شاهرودی این مبنا را درباره این آیه قبول ندارد و به طورکلی نگاهش در استظهار از آیات قرآن و توجه به قرائن آن متفاوت است و در بخش سوم که مربوط به فقه سیاسی و اندیشه سیاسی می شود فاصله شاگرد از استاد بیشتر می شود و مبانی آقای شاهرودی کاملا متفاوت از شهید صدر است و اگر در بخش دوم می توانیم ردپای تفکر شهید صدر را در فقه ایشان ببینیم، ولی در این بخش تشابهی احساس نمی شود و مشرب فکری شهید صدر توسط ایشان و شاگردان دیگر، تداوم نیافته است.

 

*شهید سیدمحمد باقر صدر به لحاظ فقهی چه مبنا و دیدگاهی درباره ولایت فقیه و حکومت اسلامی دارد؟

*شهید صدر در آخرین نظریه اش تلفیقی از ولایت که مبدأ الهی دارد با وکالت که از سوی مردم است ارائه کرده و مبنای فقهی آن را هم تبیین کرده است. این دیدگاه مربوط به زمانی است که انقلاب اسلامی ایران در آستانه پیروزی بود و طرح های مختلفی برای آینده نظام سیاسی ایران ارائه می شد. تاریخ طرح شهیدصدر شش ربیع الاول سال 1399 است که مقارن می شود با پانزدهم بهمن ماه 1357. در آنجا شهید صدر به تفسیری حداقلی از ولایت فقیه قائل است و بیشتر برای آن نظارت دینی در نظر می گیرد ولی حق حاکمیت را از آن مردم می داند و البته آن را هم درنهایت برخاسته از تشریع الهی می داند. مبنای شهید صدر این است که مستند ولایت فقیه روایتی از حضرت ولیعصر است که فرموده است: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا» یعنی در رخدادها به راویان احادیث ما مراجعه کنید ولی استنباط شهید صدر از این روایت آن نیست که فقها، حق تصدی حکومت و کشورداری دارند، بلکه او می گوید: «این نصّ به معنی آن است که فقها از جهت تطبیق شریعت دارای ولایت هستند؛ یعنی صرفا از جهت احکام شرعی، بر امور جامعه، اشراف پیدا می کند، زیرا مراجعه به آنان به جهت آنکه ایشان راویان احادیث اند معتبر و لازم دانسته شده است، عین عبارت ایشان این است: «النیابه العامه للمجتهد المطلق العادل الکفوء عن الإمام وفقا لقول امام العصر علیه السلام «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه أحادیثنا فإنّهم حجتی علیکم و أنا حجه اللّه» فإنّ هذا النص یدلّ علی أنّهم المرجع فی کل الحوادث الواقعیه بالقدر الذی یتصل بضمان تطبیق الشریعه علی الحیاه لأَن الرجوع إلیهم بما هم رواه أحادیثهم و حمله الشریعه یعطیهم الولایه بمعنی القیمومه علی تطبیق الشریعه و حقّ الاشراف الکامل من هذه الزاویه» در این عبارت چند تأکید و تقیید دیده می شود «بالقدر الذی یتصل...» یعنی به مقداری که ارتباط به اجرای دین دارد و «بما هم رواه» از جهت آنکه به شریعت آگاه اند. «من هذه الزاویه» از این زاویه دارای حق نظارت اند... . در همان جا شهید صدر ادامه می دهد که حاکمیت حق خود مردم براساس قاعده شوری است و این قاعده اداره امور مردم را به حوزه آنان سپرده است تا با نظارت نایب امام(ع) انجام دهند. ولی این دیدگاه توسط آیت الله هاشمی شاهرودی اصلا مورد تأیید قرار نگرفته و اساسا به این بحث مبنایی استادشان، هرگز اعتنایی نداشتند و آن را مطرح نمی کردند.

 

*آیت الله هاشمی شاهرودی درباره این موضوع چه دیدگاهی داشتند؟

*ایشان در سال 1358 و پس از پیروزی انقلاب در 30 سالگی به ایران آمدند و در قم مستقر شدند و پس از آن از همان مبنای ولایت فقیه با همان تفسیری که در ایران وجود داشت دفاع می کردند و کاملا با فضای سیاسی کشور هماهنگ بودند، البته در برخی مقاطع دیدگاهی بسیار شدیدتر و حادتر هم ابراز می کردند؛ مثلا بعد از آن سخنرانی معروف آیت الله منتظری در 13 رجب، بسیاری از استادان حوزه، موضع گیری انتقادی داشتند، ولی موضع آیت الله شاهرودی علاوه بر اینکه از لحن تندتری برخوردار بود– از لحاظ سیاسی – ایشان وارد یک نقد علمی مبنایی هم شدند که محور آن این بود که اساسا ولایت فقیه و رهبری جامعه به رأی و انتخاب مردم مربوط نمی شود. این نقد هرچند در آن شرایط به ظاهر متوجه آقای منتظری بود که در مباحث خود انتخاب رهبری و ولی فقیه را در مقابل نصب الهی مطرح کرده بود، ولی در حقیقت نقد تندی نسبت به استاد خودشان، شهید سیدمحمدباقر صدر بود که سال ها قبل از آن، چنین دیدگاهی را مطرح و حق حاکمیت مردم را تثبیت کرده بود. در آن سخنرانی، آیت الله شاهرودی در مدرسه فیضیه گفته بود که انتخابات آن گونه که امروز متعارف است از غرب آمده و بدعت است، البته متن آن سخنرانی آن روزها به در و دیوار زده شده بود، ولی نمی دانم که آیا بعدا در جایی به چاپ رسید یا نه، هرچند مجله المنهاج که وابسته به همین جریان است، در شماره هفتم خود (1376) تحت عنوان نظره جدیده فی ولایه الفقیه، آن بحث را به زبان عربی چاپ کرد. شهید صدر حق انتخاب مردم را درنصوص دینی به آیاتی مانند «امرهم شوری بینهم» یا «خلیفه بودن» انسان مستند می کند و آقای شاهرودی چنین استناداتی را نه تنها نمی پذیرد، بلکه با مبانی دینی در تضاد می بیند. آن گفتار ایشان دقیقا مشابه بحثی است که آیت الله مصباح یزدی در کتاب حقوق و سیاست در قرآن مطرح کرده و در آن دیدگاه شهید صدر را که گفتند مردم از سوی خداوند حق حاکمیت دارند «موهون و سست» می نامد که برای توجیه دموکراسی غرب ارائه شده است. به هرحال تفکر سیاسی شهید صدر را در آرای این شاگرد نمی توان دید و ایشان پس از ورود به فضای فکری و سیاسی ایران نه تنها برای طرح و تبیین اندیشه های استادش در این زمینه تلاشی نکرد، بلکه به طورکلی آنها را وانهاد.

*بسیار گفته می شود که شهید صدر نظریه ای به نام «منطقه الفراغ» دارد؛ یعنی در برخی حوزه ها شریعت انسان را آزاد گذاشته و حتی به او اجازه قانون گذاری داده است، آیت الله هاشمی شاهرودی دراین باره چه نظری دارد؟

*بله، آیت الله صدر، بحث منطقه الفراغ را در برخی آثارش مثل اقتصادنا مطرح و آقای هاشمی شاهرودی هم آن را تأیید کرده است، ولی به گمان بنده با توجه به رویکرد خاص آقای شاهرودی، تفسیری که ایشان از منطقه الفراغ دارد، با تفسیر استادش یکسان نیست. شهید صدر این قلمرو را قلمروی آزادی انسان و اختیار او برای شیوه زندگی می داند. این قلمرو در اختیار انسان است؛ یعنی شهروندان نسبت به آن تصمیم می گیرند، ولی آقای شاهرودی این قلمرو را بیشتر در اختیار حکومت قرار می دهد و می گوید حکومت در احکام الزامی شرع دستش بسته است، ولی در منطقه الفراغ دستش باز است. این تعبیر هرچند از جهتی درست است، ولی از جهت دیگری به نفی آزادی های مشروع شهروندان می انجامد و حکومت با الزامات خود می تواند آزادی های مردم را به حداقل برساند، چون منطقه الفراغ در اختیار است! آیت الله شاهرودی در کتاب «منشور سیاسی» درباره منطقه الفراغ گفته است: «این منطقه بدون حکم نیست، حکمش این است که حاکمیت اسلامی و ولی امر این قسمت را از نظر احکام و الزام ها و محدودیت ها مشخص می کند». با این گونه نگاه متعلق حکومتی مگر چیزی از منطقه الفراغ برای مردم باقی می ماند؟!

 

*به نظر شما مهم ترین ویژگی اندیشه فقهی آیت الله هاشمی شاهرودی، به خصوص در مقایسه با اقرانش چه بود؟

*تا آنجا که بنده با آثار ایشان آشنا هستم، فقه ایشان همان فقه سنتی بود که لعاب حکومتی بودن به آن خورده بود. برای توضیح عرض می کنم که برخی فقها، فقه سنتی خود را به صورت صریح و آشکار ارائه می کنند و در اجتهادشان به نتایج تازه ای نمی رسند و برخی دیگر در فقه اهل ابداع و نوآوری هستند و مسائل فقهی را از ریشه مورد تحقیق قرار می دهند و چه بسا به آرای تازه ای، به خصوص در مسائل بحث انگیز مثل مسائل کیفری می رسند. آقای هاشمی متعلق به هیچ یک از این دو طیف فقهی نبود. او در گروه سومی قرار می گرفت که معمولا همان آرای پیشینیان را – و البته گاه با برخی تفاوت ها – مطرح می کرد، ولی یک پیوست حکومتی به آن ضمیمه می کرد؛ مثلا نظرش درباره رجم و سنگسار همان نظر مشهور فقها بود، ولی می گفت اگر حاکم مصلحت نداند اجرا نمی کند. در زمینه حق دیه و قصاص و ارث غیرمسلمان هم که فقها قائل به تفاوت با مسلمانان هستند، ایشان در بحث فقهی به این نتیجه می رسید که حاکم می تواند آن را مانند مسلمانان قرار دهد و امثال این فروع، این شیوه یعنی حاکم کردن مصلحت بر فقه و اجرای آن که مبانی و نتایج خاصی دارد، ولی به نظر بنده فقه در مواجهه با مسائل این عصر، نیازمند اجتهاد است و وصله کاری های حکومتی نمی تواند به حل مشکل به طورکلی کمک کند، هرچند به صورت موردی و جزئی در کاهش معضلات کارایی دارد.

 

*آیا می توان آقای هاشمی شاهرودی را یکی از طرفداران فقه حکومتی دانست؟

*بله، حتما همین طور است ولی فقه حکومتی تفاسیر مختلفی دارد. براساس یک تفسیر همه احکام اسلامی ناظر به تشکیل حکومت است و وقتی در کنار هم قرار می گیرد، نقشه دولت اسلامی را تکمیل می کند؛ البته اثبات چنین نظریه ای بسیار دشوار است. بر اساس تفسیر دیگری، چون حکومت اسلامی، مسئولیت اجرای احکام شرعی را برعهده دارد، حاکم در مرحله اجرا اختیار دارد به اقتضای شرایط برخی از الزامات شرعی را موقتا نادیده بگیرد یا بر آنها بیفزاید. نتیجه چنین دیدگاهی آن است که مرجعیت نمی تواند از ولایت جدا باشد؛ چون این جدایی به مثابه جدایی فقاهت از ولایت است که امری غیرممکن است. آیت الله هاشمی شاهرودی چنین نگاهی به فقه دارد مثلا در همان سخنرانی مربوط به قضایای 13 رجب، مؤلفه هایی را برای «اعلمیت» می شمارد که با تعریف اعلمیت در فقه سنتی متفاوت است؛ از قبیل آشنایی عمیق با روح اسلام یا آگاهی از شرایط اجتماعی و محیط و براساس این کبریات سراغ تعیین مصداق و بحث صغروی می رود و اثبات اعلمیت ولی امر را می کند. ایشان اخیرا هم مجددا این بحث را با گروهی از طلاب مطرح کرده بودند و متن کامل آن در سایتشان موجود است؛ با این عنوان «بیانات مهم حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی در مورد حوزه انقلابی». در آنجا گفته اند: «امتیاز و قوام فقه شیعه به ولایت است. باید توجه داشت اینکه گفته شود ولایت یک چیز است، مرجعیت و فقاهت یک مورد دیگری است، این درست نیست. ما درس بخوانیم و با فعالیت های آنها کاری نداشته باشیم این غلط است. این همان شکل منافقانه جدایی دین از سیاست است».

روشن است که هیچ کس نمی تواند ولایت فقیه را بدون فقاهت فقیه مطرح کند. چون این مبنا، ولایت برای فقیه است ولی ایشان مرجعیت و فقاهت را به هم ضمیمه می کند و مجموعا آن را از ولایت غیرقابل تفکیک می داند و موجب جدایی دین از سیاست! این دیدگاه با دیدگاه امام خمینی متفاوت است که ولایت را از مرجعیت قابل تفکیک و جدایی می دانست.

 

*شاید این سؤال چندان به مباحث اندیشه ای شما مربوط نباشد ولی دوست دارم بدانم ایشان در صحنه عملی با این اصول و مبانی چگونه مواجه می شدند؟

*پس از ارتحال امام خمینی در یک دوره چهار، پنج ساله مرجعیت در قم، در انحصار دو شخصیت سابقه دار بود؛ یکی آیت الله گلپایگانی و دیگری آیت الله اراکی. آقای گلپایگانی در آذر 72 و آقای اراکی در آذر 73 از دنیا رفتند. در این مقطع برخی از استادان حوزه معتقد بودند که جلوی تفکیک ولایت از رهبری را باید گرفت و آن را خلاف مصلحت می دانستند. آیت الله هاشمی شاهرودی  در کنار ایشان آیت الله شیخ محمد یزدی، از فعالان این جریان بودند و با تلاش جدی آنان لیست معرفی هفت نفره در تاریخ 11/9/73 (پس از وفات آیت الله اراکی) منتشر شد. ولی یک سال قبل از آن درحالی که آیت الله اراکی در قید حیات بود، آقای هاشمی شاهرودی در نامه ای که به زبان عربی به رهبری نوشته اند تا وفات آیت الله گلپایگانی را تسلیت بگویند، مرجعیت رهبری را مطرح کرده اند و نوشته اند که امروز جهان اسلام و به خصوص نخبگان و طرفداران انقلاب اسلامی چشم امید به مرجعیت شما دوخته اند و در انتظارند که شما شئون مرجعیت را برعهده بگیرید... تاریخ این نامه 19/9/72 است.

از طرف دیگر در همین سال های اخیر بود که در پاسخ به یک استفتاء که در رساله الصراط ایشان به چاپ رسیده است، پذیرفته اند که فقیه اعلم، دارای مرجعیت و فقیه غیراعلم دارای ولایت باشد و با این تفکیک اجازه داده اند برخلاف دیدگاه های گذشته، مسیر تقلید از مسیر رهبری جدا شود!


نظرات کاربران