در حال بارگذاری ...

انتشار کتاب فقه زندگی

تدوین و تبیین نظرات و آراء امام موسی صدر

تدوین و تبیین نظرات و آراء امام موسی صدر درباره مباحث فقهی:
-ماهیت و ضرورت فقه 
-منابع فقهی
-قواعد فقهی
-احکام فقه عبادی
-احکام فقه اجتماعی و اقتصادی
-احکام فقه قضایی و سیاسی 

تدوین : مهدی پورحسین
نظارت : محمد سروش محلاتی
نشر : موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر


نظرات کاربران