در حال بارگذاری ...

سخنرانی در شب عاشورا ۱۳۹۸: "سهم سرداران خودسر در فاجعه کربلا"ـ تهران: خانه اندیشمندان علوم انسانی


مدخل: در کربلا، یک تفاوت مهمِ دو سپاه، در شیوه فرماندهی بود. در سپاه امام حسین(ع)، فرماندهی بر همه نیروهای خود اشراف داشت و هرگونه اقدامی با مجوز امام انجام میگرفت. آنجا کسی آتش به اختیار نبود ولی در سپاه مقابل، سه مرکز فرماندهی وجود داشت: یکی در شام(یزید)، دیگری درکوفه(عبیدالله) و سومی درکربلا(ابن سعد). اینک سوال اساسی این است که هر یک از جنایات رخ داده، به تصمیمگیری کدامیک از این مراکز سه گانه مربوط بوده است؟ آیا همه اقدامات جنایت آمیز کوفیان بر طبق دستور یزید از شام انجام میگرفت؟ و یا تفویض اختیار به عبیدالله شده بود؟ و یا او خودسرانه اقدام میکرد؟ مدارک تاریخی نشان میدهد که در حکومت جائرانه یزید، برخی جنایات سرداران، با انکار او مواجه میگردد ولی آیا اینگونه انکار، چیزی از مسئولیت او میکاهد و او را تبرئه میکند؟

شماره فایل: 360
حجم فایل: 15.26 MB
تعداد بازدید: 2714 | آخرین بازدید:

نظرات کاربران