انتشار کتاب فقه زندگی

تدوین و تبیین نظرات و آراء امام موسی صدر

تدوین و تبیین نظرات و آراء امام موسی صدر درباره مباحث فقهی: -ماهیت و ضرورت فقه  -منابع فقهی -قواعد فقهی -احکام فقه عبادی -احکام فقه اجتماعی و اقتصادی -احکام فقه قضایی و سیاسی  تدوین : مهدی پورحسین نظارت : محمد سروش محلاتی نشر : موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر