انتشار کتاب زیست و اندیشه شهید بهشتی

مقاله «اصول ومبانی حکومت دراندیشه شهید بهشتی» از محمد سروش محلاتی