بغض های فاطمه در اُحد

سخنرانی۱۹ دی ۹۸ - کاشان به ضمیمه فایل صوتی

مدخل در منابع معتبر حدیثی آمده است که پس از رحلت رسول خدا (ص)، حضرت فاطمه هر هفته روزهای دوشنبه و پنج شنبه به منطقه اُحد در بیرون مدینه میرفت و به زیارت قبور شهداء میپرداخت. فقهای امامیه با توجه به عصمت حضرت زهرا همین رفتار حضرت را مبنای استنباط احکام شرعی قرار داده و از استفاده کرده اند که مثلا: -حضور زنان در قبرستان جایز است. -زیارت قبور شهدا مورد تاکید شرع است. -روزهای دوشنبه و پنج شنبه برای زیارت اهل قبور امتیاز و رجحان دارد. این گونه استنباطها جنبه فقهی داشته و به تحلیلهای "بعد از عمل" مربوط میشود و از باب "تاسی" معتبر است ولی فقها وارد بحث از ماهیت عمل حضرت نشده و به استنباط از ظاهر و شکل آن بسنده کرده اند. البته درباره چرایی این اقدام نیز سوالاتی مطرح است. اگر رفتار حضرت را فراتر از انجام یک مستحب بدانیم و درباره "پیام آن" تامل کنیم، آنگاه میتوان پرسید که: -آیا در زمان پیامبر هم حضرت زهرا چنین برنامه ای داشت؟ -با توجه به اینکه قبرستان بقیع در شهر مدینه بود و قبور دیگری نیز از شهدا و سایر مومنین در شهر وجود داشت، چرا حضرت احد را انتخاب کردند؟ -آیا بین موضع خاص حضرت در اعتراض به اوضاع سیاسی و این اقدام ارتباطی وجود داشته است؟ بنظر میرسد درباره این محورها باید تامل نمود: -محدودیتهایی که در آن زمان در شهر برای ابراز بغض های فاطمه وجود داشت. -زنده کردن پیام و راه شهیدان در دفاع از حق، در حالی که فضای کلی جامعه را رقابت در قدرت فرا گرفته بود. -یادآوری یک قطعه تلخ تاریخی که پیامبر (ص) در اُحد در معرض خطر قرار گرفت و حامیان جان برکف دیروزِ او خانه نشینان امروزند و خانه نشینان دیروز، صدر نشینان امروزند!