در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
صلاه مسافر(10) 94.10.2

صلاه مسافر(10) 94.10.2

شرط چهارم قصر: عدم قواطع سفر 1-قاطعیت وطن، صحیحه ابن بزیع(1)

94-95 |

صلاه مسافر(9) 94.10.1

صلاه مسافر(9) 94.10.1

شرط چهارم قصر: عدم قواطع سفر1-قاطعیت وطن، موضوع شناسی وطن

94-95 |

صلاه مسافر(8) 94.9.4

صلاه مسافر(8) 94.9.4

شرط کثیر السفر نبودن(8): شرط عدم انقطاع سفر به ده روز(4) روایت هشام بن الحکم

94-95 |

صلاه مسافر(7) 94.9.3

صلاه مسافر(7) 94.9.3

شرط کثیر السفر نبودن(7):شرط عدم انقطاع سفر به ده روز(3)

94-95 |

صلاه مسافر(6) 94.8.27

صلاه مسافر(6) 94.8.27

شرط کثیر السفر نبودن(6): اشتراط عدم انقطاع سفر به ده روز(2)

94-95 |

صلاه مسافر(5) 94.8.26

صلاه مسافر(5) 94.8.26

شرط کثیر السفر نبودن(5): سفرهای شغلی غیر دائمی، اشتراط عدم انقطاع سفر به ده روز(1)

94-95 |

صلاه مسافر(4) 94.8.20

صلاه مسافر(4) 94.8.20

شرط سوم قصر: کثیر السفر نبودن(4) دیدگاه مختار در موضوع این شرط و ادله آن

94-95 |

صلاه مسافر(3) 94.8.19

صلاه مسافر(3) 94.8.19

شرط سوم قصر: کثیر السفر نبودن(3) تعمیم به موارد غیر منصوصه

94-95 |

صلاه مسافر(1) 94.8.12

صلاه مسافر(1) 94.8.12

شرط سوم قصر: کثیر السفر نبودن(1)، طرح مساله، روایات مساله

94-95 |