در حال بارگذاری ...
پیغام: 

دعای چهل کلید دقیقا در چه منابعی ذکر شده ؟ چون در کتب ادعیه رایج آورده نشده نام کتاب یا ادعیه ای که این دعا در آن آمده است؟

  
پاسخ:

ااااا

تعداد بازدید: 

2077