در حال بارگذاری ...
پیغام: 

پاسخ به سوالی درباره حفظ حجاب در شرایط اضطرار در خارج از کشور (کلیک کنید)

  
پاسخ:

در مسائل فقهی، هر شخص مقلد، از فتوای مرجع خود پیروی می کند، ولی در این مسأله که باب بحث و گفت و گو در آن گشوده شده، با توجه به این که «اضطرار می تواند حکم به حرمت را به عنوان ثانوی بردارد» این نکات به نظر می رسد: الف) اضطرار درباره احکامی که از نماد ها و شعائر اسلامی تلقی می شود به سهولت و راحتی حکومت پیدا نمی کند. ب) تحصیل مراتب عالی دانش، هرچند ضرورت است، ولی این ضرورت از قبیل واجب کفایی است، لذا در شرایطی که افراد کافی در مناطق دیگر می توانند با رعایت حجاب به وظیفه علمی خود اقدام کنند، توجیهی برای رفع حجاب وجود ندارد. ج) تشخیص اضطرار در امور فردی با خود مکلف است، ولی در امور اجتماعی نیاز به درک صحیح مسائل عمومی دارد که برعهده کارشناسان است و بهرحال از قلمرو فتوی خارج است. د) اهمیت رعایت مسائل دینی اقتضا می کند که مسلمان حتی الامکان تسلیم نقض آن نگردد و در صورت خوف بر ایمان خویش، به هجرت مبادرت نماید. هـ) هرچند عنوان اضطرار در این موضوع با محدودیت هایی همراه است که چه بسا احراز آن دشوار می شود ولی چنانچه بانوی مسلمان در ترک تحصیل به لحاظ معیشت مادی و یا وضع روحی با (حرج) مواجه می شود، می تواند به اقتضای آن عمل نماید. و البته این حرج جنبه شخصی دارد.

تعداد بازدید: 

3601